Jste zde

Vidové zvláštnosti aoristu

Aoristní kmen má vid dokonavý, ale dokonavost v řečtině nedopovídá přesně konstrukci dokonavosti v češtině. Zatímco dokonavý vid v českém jazyce interpretuje děj jako dokončený, ukončený, završený, v řečtině lze chápat aoristní tvary třemi způsoby:

  • Aorist efektivní: Tato interpretace aoristu odpovídá českému dokonavému vidu, který nahlíží na děj z hlediska jeho konce: τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. ... - O čtvrté noční hlídce přišel k nim kráčeje po moři. (Mt 14,25)
  • Aorist ingresivní: V tomto případě řecký aorist interpretuje děj jako započatý; nahlíží tedy na něj z hlediska jeho začátku: ... ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. - ... Petr vykročil (nikoli "přešel") po vodě a vydal se směrem (nikoli "přišel") k Ježíšovi. (Mt 14,29: Z následujícího textu je totiž jasné, že Petr nedokončil kráčení po vodě a nepřišel k Ježíšovi, protože se začal topit)
  • Aorist komplexivní: O komplexivní aoristu se hovoří tehdy, je-li u aoristního tvaru časové určení označující delší vymezený časový úsek (takže v českém překladu nelze použít dokonavý vid, ale kontext si vynucuje vid nedokonavý): καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν, ἑπτὰ ἔτη καὶ ἓξ μῆνας ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρων ἐπὶ τὸν Ιουδαν καὶ τριάκοντα τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν ἐν Ιερουσαλημ. - A kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a třicet tři let kraloval nad celým Izraelem i Judou v Jeruzalémě. (2Sam 5,4–5)