Jste zde

Věty snahové

Snahové věty jsou věty předmětné (ptáme se na ně otázkou "co?", "o co?" apod.). Představují předmět takových sloves, která znamenají vůli, snahu a péči. V češtině mají spojku "aby" a kondicionál, v řečtině spojky ἵνα, ὅπως, ὡς a konjunktiv, nebo indikativ futura. Při záporu se v nich používá záporka μὴ.

  • Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου - Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do mého otcovského domu. (Lk 16,27)
  • ...ἐρωτῶν αὐτὸν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. - ...žádaje ho, aby přišel a zachránil jeho služebníka. (Lk 7,3)
  • Καὶ παρεκάλουν αὐτὸν, ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. - A prosili ho, aby se mohli jen dotknout lemu jeho pláště. (Mt 14,36)