Jste zde

Perfektum medio-pasivní

Reduplikace, charakteristická pro perfektní kmen, je v medio-pasivu stejná jako v aktivu. Na rozdíl od perfekta aktivního však nemá medio-pasivní perfektum příznak -κ-, ani žádný jiný příznak a přípony, které jsou u perfekta medio-pasiva stejné jako ve tvarech prézentních, se připojují přímo ke kmeni bez thematického vokálu.

Slovesa samohlásková

U sloves samohláskových nestažených vypadají perfektní tvary jako tvary prézentní, ale jsou rozšířeny o reduplikaci a chybí u nich kmenová samohláska: prézens λύ-ο-μαι, perfektum λέλυ-μαι.

Indikativ, imperativ a infinitiv perfekta medio-pasiva

osoba indikativ imperativ infinitiv
singulár plurál singulár plurál
1. λέλυ-μαι λελύ-μεθαλε-λύ-σθαι
2. λέλυ-σαι λέλυ-σθε λέ-λυ-σο λέ-λυ-σθε
3. λέλυ-ται λέλυ-νταιZapamatujte si:

  • V medio-pasivu je znám imperativ, zatímco v aktivu nikoli.
  • V indikativu se někdy používají opisné tvary: λελυμένος εἰμί = λέλυμαι - "jsem rozvázán"

U sloves samohláskových stažených se osobní přípony připojují k rozšířenému kmeni, který se vyskytuje i v perfektu aktiva:

sloveso indikativ perfekta aktiva indikativ perfekta medio-pasiva
ἀγαπῶ ἠγάπη-κα ἠγαπη-μαι - jsem milován
ποιῶ πεποίη-κα πεποίη-μαι - jsem vytvořen
πληρῶ πεπλήρω-κα πεπλήρω-μαι - jsem naplněnSlovesa souhlásková

Úkol: Zopakujte si kapitolu Třídění hlásek.

U sloves souhláskových se osobní přípona perfekta medio-pasiva připojuje přímo ke kmeni prostému. Protože se souhláska
kmene setkává se souhláskou přípony, dochází k různým hláskovým změnám podle toho, na jakou samohlásku kmen končí:

Indikativ perfekta medio-pasiva:

číslo osoba km. retný

γραφ- (γράφω)
km. zadopatrový

πρακ- (πράττω)
km. zubný

πεισ- (πείθω)
km. plynný

ἄγγελ- (ἀγγέλλω)
sg. 1. γέ-γραμ-μαι πέ-πραγ-μαι πέ-πεισ-μαι ἤγγελ-μαι
2. γέ-γραψαι πέ-πραξαι πέ-πεισαι ἤγγελ-σαι
3. γέ-γραπ-ται πέ-πρακ-ται πέ-πεισ-ται ἤγγελ-ται
pl. 1. γε-γράμ-μεθα πε-πράγ-μεθα πε-πείσ-μεθα ἠγγέλ-μεθα
2. γέ-γραφ-θε πέ-πραχ-θε πέ-πεισ-θε ἤγγελ-θε
3. γε-γραμ-μένοι εἰσίν πε-πραγ-μένοι εἰσίν πε-πεισ-μένοι εἰσίν ἠγγελ-μένοι εἰσίνInfinitiv a imperativ perfekta medio-pasiva:

infinitiv γεγράφ-θαι πεπείσ-θαι πεπράχ-θαι ἠγγέλ-θαι
imperativ 2. sg. γέγρα-ψο πέπει-σο πέπρα-ξο ἤγγελ-σο
2. pl. γέγρα-φθε πέπεισ-θε πέπραχ-θε ἤγγελ-θε

Zapamatujte si:

Poznámka pro zvídavé: V tabulce jsou uvedena pravidla souhláskových změn, ke kterým dochází v kmeni pferfekta medio-pasiva:

kmen je zakončen na souhlásku:
retnou (π, β, φ) zubnou (τ, δ, θ) zadopatrovou (κ, γ, χ)
+ μ > μμ γέ-γραμ-μαι + μ > σμ πέ-πεισ-μαι + μ > γμ πέπραγ-μαι
+ σ > ψ γέ-γραψαι + σ > ξσ πέ-πεισαι + σ > ξ πέπραξαι
+ τ > πτ γέ-γραπ-ται + τ > στ πέ-πεισ-ται + τ > κτ πέπρακ-ται
+ θ > φθ γέ-γραφ-θε + θ > σθ πέ-πεισ-θε + θ > χθ πέπραχ-θεPřeklad tvarů perfekta medio-pasiva

Řecké perfektum medio-pasivní se do češtiny překládá obvykle pasivními tvary dokonavých sloves:

perfektum překlad
κέκριται "je odsouzen"
πεπεισμένος ἐστι "je přesvědčen"
ὑποτεταγμένος "podřízen | podřízený"
πεπλήρωται "je naplněný | naplnil se"

Někdy se ovšem vžil překlad pomocí nedokonavých tvarů, např.: γέγραπται - "je psáno".

Poznámky pro zvídavé:

  • Perfektum medio-pasivní je v Novém zákoně u mnoha sloves frekventovanější než perfektum aktivní. Zatímco např. u slovesa γράφω jsou v aktivu jsou pouze 4 výskyty (γέγραφα), v medio-pasivu se setkáváme s perfektem mnohem častěji: γέγραπται (3. sg. - 67 x), participium γεγραμμένος (v různých pádech 34 x)
  • U některých sloves jsou naopak frekventovanější tvary aktivní, např. u πιστεύω se vyskytuje 27 tvarů pf. aktiva a pouze dva tvary pf. medio-pasiva. Tyto zvláštnosti souvisejí mj. s lexikálním významem daného slovesa.
  • Častý je výskyt participií a opisných tvarů (a to i v indikativu).