Jste zde

Optativy

Optativ je slovesný způsob a patří tedy do stejné kategorie jako indikativ, imperativ a konjunktiv. Tvoří se od všech slovesných kmenů často značně odlišnými koncovkami. Tyto koncovky mají jeden společný znak, a to je samohláska ι, která tvoří dvojhlásku s thematickým vokálem.

Čeština optativ nemá a nemá ani žádný jiný způsob, který by optativu odpovídal. Jako v případě konjunktivu bude i tady nejpřiměřenějším způsobem jak si jeho funkce osvojit, porozumět jeho použití.

Na rozdíl od konjunktivu se ale s optativem v novozákonní koiné příliš nesetkáme. Jedná se totiž o tvar, který se z jazyka postupně ztrácel a který můžeme v novozákonních textech považovat spíše za příležitostnou literárněstylistickou ozdobu než za gramaticky odůvodněný a nutný výrazový prostředek. Proto ho také vyložíme jen stručně.

Tvary optativu nebudeme vykládat systematicky podle časů, ale uděláme jen jeho stručný přehled podle různých koncovek.

Koncovky optativu

osoba aktivum medio-pasivum
singulár plurál singulár plurál
1. -οιμι -οιμεν -οιμην -οιμεθα
2. -οις -οιτε -οιο -οισθε
3. -οι -οιεν -οιτο -οιντο

Poznámka: Těmito koncovkami se tvoří optativ prézenta akt. a medpas. sloves souhláskových a samohláskových nestažených, optativ silného aoristu akt. a med. a optativ futura akt., med. i pas, popřípadě optativ perfekta akt. (perfektum ale tvořilo v optativu opisné tvary, a to často už i v klasické attičtině).

Příklady:

  • λύοιμι - 1. sg. opt. préz. akt.
  • ἔλθοιμι - 1. sg. opt. aor. akt.
  • λύσοιμι - 1. sg. opt. fut. akt.Koncovky optativu sigmatického aoristu akt. a med.

osoba aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. -αιμι -αιμεν -αιμην -αιμεθα
2. -αις (-ειας) -αιτε -αιο -αισθε
3. -αι (-ειεν) -αιεν (-ειαν) -αιτο -αιντο

Poznámka: V závorkách jsou uvedeny tvary starší.

Příklad: λύσαιμι - 1. sg. opt. aor. akt.Koncovky optativu aoristu pasivního

osoba singulár plurál
1. -είην -εῖμεν
2. -είης -εῖτε
3. -είη -εῖεν

Příklad: λυθείην - 1. sg. opt. aor. pas.Další koncovky optativu

Slovesa samohlásková stažená a slovesa athematická tvoří optativ koncovkami, které kombinují výše uvedené systémy. V následující tabulce uvádíme základní systém:

osoba aktivum medio-pasivum
singulár plurál singulár plurál
1. -οίην -οιμεν -οίμην -οίμεθα
2. -οίης -οιτε -οιο -οισθε
3. -οίη -οιεν -οιτο -οιντο

Poznámky:

  • Slovesa samohlásková stažená tvoří těmito koncovkami optativ prézenta - optativy ostatních časů se tvoří obdobně jako u sloves souhláskových a samohláskových nestažených.
  • Slovesa α-kmenová stahují dvojhlásku οι v koncovce optativu na (ἀγαπῴην).
  • Slovesa athematická mají v těchto koncovkách takovou samohlásku, na kterou končí jejich kmen (διδοίην, δοίην, τιθείην, θείην, ἀφιείην, ἀφείην, ἱσταίην, σταίην).Tvary optativu k zapamatování

Zapamatujte si tvary optativu prézenta athematického slovesa εἶμι, εἶναι:

osoba singulár plurál
1. εἴην εἶμεν
2. εἴης εἶτε
3. εἴη εἶεν

Zapamatujte si 3. sg. opt. aor. med. od deponentního slovesa γίνομαι, γίνεσθαι, která se používala jako výraz odmítavého zvolání: μὴ γένοιτο "kéž se to nestane!" / "proboha ne!"