Jste zde

Řečtina Nového zákona

Jedním z dílčích křesťanských standardů byl tedy jazyk Nového zákona. Nový zákon je sbírka spisů různých autorů, různých jazykových kvalit a různé stylistické úrovně. Všechny jsou ale napsány jazykem na bázi obecné řečtiny, na bázi koiné dialektos. Jazyku Nového zákona se říká často jednoduše "koiné", ale chceme-li být přesnější, pak raději "novozákonní koiné" nebo také "novozákonní řečtina". Na tento jazyk se také zaměřuje tato online studijní gramatika.
V době, kdy byla ještě rozšířena klasická gymnázia, kde se vyučovala stará řečtina, učily se základy řečtiny na attičtině. Proto se také většina starších českých učebnic a příruček staré řečtiny věnuje právě jí. Pokud se stará řečtina někde vyučuje dnes, pak se její základy učí buď opět na klasické attičtině, nebo na koiné Nového zákona (tak tomu bývá většinou na teologických fakultách nebo v různých teologických seminářích), a to platí i ve světě. Jestliže tedy objevíte nějakou učebnici, gramatiku nebo jinou pomůcku, kterou budete chtít ke studiu řečtiny využít - ať českou, nebo cizojazyčnou - bude pro vás důležité zjistit, jaké řečtině se věnuje. Bude to zpravidla příručka klasické attičtiny, nebo koiné. Existují rovněž příručky homérského dialektu, ale ty se dají velmi snadno poznat už podle názvu. Doporučujeme vám přesto, než si nějakou takovou pomůcku pořídíte, abyste si raději nejprve přečetli předmluvu či úvod, nebo (v případě internetových obchodů) si zkusili najít takovou anotaci knihy, kde bude jasný údaj o tom, pro jaký jazyk slouží. Pozor hlavně na učebnice a příručky moderní řečtiny, neboli novořečtiny!!! - V různých reklamách se ne vždy dost jasně rozlišuje, a taková pomůcka by vám při studiu staré řečtiny nepomohla vůbec. To ale už tak docela neplatí o příručkách attičtiny. Jak jsme si už vysvětlili, je koiné jazyk, kterému attičtina posloužila za základ - koiné je vlastně jakási její druhá vývojová fáze, a proto znalec attičtiny bude umět číst Nový zákon a znalec novozákonní koiné (takový, který zvládne i četbu jazykově obtížnějších novozákonních spisů, jako jsou Skutky apoštolů, List Židům, Petrovy listy, List Jakubův) bude rozumět klasické attičtině. Používat učebnici attičtiny, nebo slovník k attickým autorům pro četbu a studium novozákonního jazyka by přesto nebylo příliš efektivní, a proto pořízení příručky tohoto druhu můžeme doporučit pouze tomu, kdo má o starou řečtinu obecnější zájem. Použít ale gramatiku vytvořenou na základě attických textů pro studium koiné do jisté míry lze - morfologie (skloňovací a časovací koncovky apod.), jsou totiž v obou dialektech většinou shodné.