Jste zde

Optativní věty

Optativ, jak napovídá i jeho název, byl v řečtině způsobem pro vyjádření splnitelného přání (způsob přací). Jeho funkce byla však mnohem širší. Možnosti jeho použití můžeme rozdělit do několika skupin:

Optativ přací

Optativ slouží k vyjádření splnitelného přání:

  • Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν... - Petr mu řekl: "Tvé peníze kéž jsou zatraceny i s tebou." (Sk 8,20)
  • Δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. - Kéž mu Pán dá nalézt v onen den u Pána milosrdenství. (2. Tim 1,18)

Optativ potenciální (s částicí ἂν)

Optativ s modální částicí ἂν může vyjadřovat:

  1. děj možný - pak se do češtiny překládá podmiňovacím způsobem přítomným: Ὁ δὲ εἶπεν, πῶς γὰρ ἂν δυναίμην; - On řekl: "Vždyť jak bych mohl?"(Sk 8,31)
  2. děj pravděpodobný nebo nejisté tvrzení - pak se do češtiny překládá částicemi asi, možná, snad: Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν... - Když Petr v nitru rozvažoval, co to asi bylo, to vidění, které viděl... (Sk 10,17)