Jste zde

Kmeny -n-

Další skupinou jmen 3. deklinace jsou jména, jejichž kmen končí na souhlásku -ν-. Tato skupina zahrnuje substantiva i adjektiva.

Substantiva ν-kmenů jsou maskulina a feminina. Lze je rozdělit do přehledné tabulky podle toho, jaké samohlásky se vyskytují před kmenovou souhláskou, a podle toho, jaká je jejich délka v jednotlivých pádech. Odborně se mluví o tzv. kvantitativních stupních kmenů. U ν-kmenů se vyskytují stupně dva:

  1. kmen ve stupni plném - má před kmenovým -ν- samohlásku krátkou
  2. kmen ve stupni dlouhém - má před kmenovým -ν- samohlásku dlouhou
kvalita samohlásky
před kmenovou
souhláskou
typ kvantitativní stupeň kmene
nominativ sg. další pády sg. i pl. vokativ sg.
samohláska kvality "e" 1 dlouhý stupeň (η) dlouhý stupeň (η) dlouhý stupeň (η)
2 dlouhý stupeň (η) plný stupeň (ε) dlouhý stupeň (η)
2b dlouhý stupeň (η) plný stupeň (ε) plný stupeň (ε)
samohláska kvality "o" 3 dlouhý stupeň (ω) dlouhý stupeň (ω) dlouhý stupeň (ω)
4 dlouhý stupeň (ω) plný stupeň (ο) dlouhý stupeň (ω)
4b dlouhý stupeň (ω) plný stupeň (ο) plný stupeň (ο)Poznámka: Pro typy uvedené v šedých polích nebudeme zavádět zvláštní vzory, protože jejich výskyt je v Novém zákoně zanedbatelný. Oba typy se liší od typů 2 a 4 pouze tím, v jakém stupni je jejich kmen ve vok. sg. To záleží na jejich přízvuku v nom. sg.

Substantiva této skupiny 3. deklinace, u kterých dochází při skloňování ke střídání dlouhého a plného stupně a která jsou zároveň v nom. sg. oxytona, mají ve vok. sg. kmen ve stupni dlouhém: ὁ ποιμήν - ὦ ποιμήν ("pastýř"), zatímco substantiva těchto typů s jiným přízvukem v nom. sg. mají vokativ ve stupni plném: ὁ γείτων - ὦ γεῖτον ("soused").1. a 2. typ

1. vzor ὁ Ἕλλην, τοῦ Ἕλληνος - "Řek" a 2. vzor ὁ ποιμήν, τοῦ ποιμένος - "pastýř"1. typ 2. typ
singulár plurál singulár plurál
nominativ ὁ Ἕλλην οἱ Ἕλληνες ὁ ποιμήν οἱ ποιμένες
genitiv τοῦ Ἕλληνος τῶν Ἑλλήνων τοῦ ποιμένος τῶν ποιμένων
dativ τῷ Ἕλληνι τοῖς Ἕλλησι τῷ ποιμένι τοῖς ποιμέσι
akuzativ τὸν Ἕλληνα τοὺς Ἕλληνας τὸν ποιμένα τοὺς ποιμένας
vokativ ὦ Ἕλλην ὦ Ἕλληνες ὦ ποιμήν ὦ ποιμένεςZapamatujte si:

  • Podle vzoru ὁ Ἕλλην, -ηνος se skloňují substantiva, která v nom. sg. končí na -ην a v gen. sg. mají koncovku -ηνος.
  • Podle vzoru ὁ ποιμήν, -ένος se skloňují substantiva, která v nom. sg. končí na -ήν a v gen. sg. mají koncovku -ένος.3. a 4. typ

3. vzor ὁ αἰών, τοῦ αἰῶνος - "věk, věčnost" a 4. vzor ἡ εἰκών, τῆς εἰκόνος - "obraz"3. typ 4. typ
singulár plurál singulár plurál
nominativ ὁ αἰών οἱ αἰῶνες ἡ εἰκών αἱ εἰκόνες
genitiv τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων τῆς εἰκόνος τῶν εἰκόνων
dativ τῷ αἰῶνι τοῖς αἰῶσι τῇ εἰκόνι ταῖς εἰκόσι
akuzativ τὸν αἰῶνα τοὺς αἰῶνας τὴν εἰκόνα τὰς εἰκόνας
vokativ ὦ αἰών ὦ αἰῶνες ὦ εἰκών ὦ εἰκόνεςZapamatujte si:

  • Podle vzoru ὁ αἰών, τοῦ αἰῶνος se skloňují substantiva, která v nom. sg. končí na -ων a v gen. sg. mají koncovku -ωνος.
  • Podle vzoru ἡ εἰκών, -όνος se skloňují substantiva, která v nom. sg. končí na -ών a v gen. sg. mají koncovku -όνος.
  • Nominativ sg. všech ν-kmenových substantiv je nesigmatický.
  • V dativu pl. před koncovkou mizí kmenové -.Adjektiva ν-kmenů

Velká část ν-kmenových adjektiv jsou adjektiva dvojvýchodná. Drtivá většina z nich končí v maskulinu a femininu na -ων a v neutru na -ον a patří k skloňovacímu typu 4b, u kterého dochází ke střídání dlouhého a plného stupně kmene (v neutru ke střídání nedochází, protože ta mají i v nom. sg. stupeň plný: -ον).

Vzor ἄφρων, ἄφρον - "nerozumný, pošetilý"singulár plurál
m. a f. n. m. a f. n.
nominativ ἄφρων ἄφρον ἄφρονες ἄφρονα
genitiv ἄφρονος ἄφρονος ἀφρόνων ἀφρόνων
dativ ἄφρονι ἄφρονι ἄφροσι ἄφροσι
akuzativ ἄφρονα ἄφρον ἄφρονας ἄφρονα
vokativ ἄφρον ἄφρον ἄφρονες ἄφρονα