Jste zde

Kmeny -nt-

Další skupinou jmen 3. deklinace jsou substantiva, jejichž kmen končí na skupinu dvou souhlásek ντ. Je to velmi frekventovaná skupina, protože do ní patří většina řeckých participií (o nich dále). Všechna ντ-kmenová substantiva jsou maskulina. Pokud se u ντ-kmenů vyskytují také neutra, jsou to neutrální tvary participií a zájmenného adjektiva (o nich později). Feminina u ντ-kmenů nejsou žádná. V této kapitole budeme mluvit o dvou nejrozšířenějších skupinách ντ-kmenů, které se liší tím, jaká samohláska předchází před souhláskovou skupinou ντ.Deklinace jmen se samohláskou ο před skupinou ντ

Vzor ὁ ἄρχων, τοῦ ἄρχοντος - "vladař, úředník, předák"singulár plurál
nominativ ὁ ἄρχων οἱ ἄρχοντες
genitiv τοῦ ἄρχοντος τῶν ἀρχόντων
dativ τῷ ἄρχοντι τοῖς ἀρχoῦσι
akuzativ τὸν ἄρχοντα τοὺς ἄρχοντας
vokativ ὦ ἄρχον ὦ ἄρχοντεςZapamatujte si:

 • Podle vzoru ὁ ἄρχων, -οντος se skloňují maskulina, která mají v nom. sg. koncovku -ων a v gen. sg. koncovku -οντος.
 • Dlouhé "ω" se v koncovce vyskytuje pouze v nom. sg.; v ostatních pádech je krátké "o".
 • Nom. sg. nekončí na sígma (není tzv. sigmatický) - tvoří ho pouhý zdloužený kmen.
 • Vok. sg. je roven pouhému kmeni, tentokrát nedlouženému.
 • Skupina ντ zůstává v kmeni celá pouze tehdy, když za ní následuje nějaká koncovka, protože řecké slovo nemůže končit na hlásku τ. (Zopakujte si z kapitoly Ražené kmeny, z části "Zapamatujte si" u vzoru τὸ σῶμα, na které hlásky může končit řecké slovo.)
 • Zakončení dat. pl. všech jmen, která se skloňují podle tohoto vzoru, je z důvodu hláskoslovných změn -ουσι (skupina ντ zmizela zcela).

Poznámka pro zvídavé: Existují také jména se samohláskou ο před skupinou ντ, která mají nom. sg. sigmatický. Jeho zakončení je pak analogické k dat. pl.: ὁ ὀδούς, τοῦ ὀδόντος - "zub".Deklinace jmen se samohláskou α před skupinou ντ

Substantiv, která mají před ντ samohlásku α, není mnoho a nejsou příliš frekventovaná. Substantivum ὁ γίγας, τοῦ γίγαντος - "obr", které se používá jako vzor pro tento typ, se v Novém zákoně vůbec nevyskytuje. Přesto se tento typ ντ-kmenů vyskytuje velmi hojně, a to díky participiu sigmatického aoristu (o něm až v dalších kapitolách) a díky velmi frekventovanému zájmennému adjektivu πᾶς, πᾶσα, πᾶν - "každý, -á, -é; všechen, všechna, všechno", které v maskulinu a neutru náleží k těmto kmenům.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ πᾶς πᾶσα πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα
genitiv παντός πάσης παντός πάντων πασῶν πάντων
dativ παντί πάσῃ παντί πᾶσι πάσαις πᾶσι
akuzativ πάντα πᾶσαν πᾶν πάντας πάσας πάνταÚkoly:

 1. Zopakujte si znovu pravidla pro deklinaci neuter v kapitole o členu (pokud je ještě neovládáte) a ověřte, že platí i zde.
 2. Než si přečtete následující odstavec, zkuste sami najít odpověď na otázku, podle jakého vzoru se skloňuje femininum πᾶσα.

Zapamatujte si:

 • Nom. sg. maskulina je sigmatický, nom. sg. neutra sigmatický není.
 • V nom. sg. maskulina a v dat. pl. maskulina a neutra se ντ před σ ztrácí podobně jako v dat. pl. u jmen typu ὁ ἄρχων, -οντος.
 • Vok. sg. je roven většinou pouhému kmeni (ὦ γίγαν). U πᾶς, πᾶσα, πᾶν je ale stejný jako nominativ.
 • Skupina ντ zůstává v kmeni pouze tehdy, když za ní následuje nějaká koncovka.
 • Femininum πᾶσα se skloňuje podle vzoru pro alfa impurum: ἡ δόξα, -ης.