Jste zde

Ražené kmeny

První skupinu vzorů, kterou se budeme zabývat, představují vzory s kmenem zakončeným na raženou hlásku.

Zopakujte si z kapitoly o třídění hlásek:

 1. Které souhlásky jsou souhlásky ražené?
 2. Do jakých skupin se ražené souhlásky dělí a podle jakých kritérií?
 3. Jak se jednotlivé druhy ražených souhlásek chovají ve futurálním kmeni?

Podle druhu ražené souhlásky existují ve 3. deklinaci tři skloňovací vzory pro maskulina a feminina.

Poznámka: Všimněte si charakteristického chování ražené kmenové souhlásky v těch pádech, kde po ní následuje koncovka začínající na (nom., popř. vok. sg. a dat. pl.). Každá z ražených hlásek se chová stejně jako ve futuru.Kmeny zadopatrové a retné (zakončené na -κ, -γ, -χ a -π, -β, -φ)

Vzor zadopatrových substantiv ἡ σάρξ, τῆς σαρκός - "tělo" (živého tvora) - má kmen σαρκ-.

Vzor retných ὁ Ἄραψ, τοῦ Ἄραβος - "Arab" - má kmen Ἄραβ-zadopatrové retné kmeny


singulár plurál singulár plurál
nominativ ἡ σάρξ αἱ σάρκες ὁ Ἄραψ οἱ Ἄραβες
genitiv τῆς σαρκός τῶν σαρκῶν τοῦ Ἄραβος τῶν Ἀράβων
dativ τῇ σαρκί ταῖς σαρξί τῷ Ἄραβι τοῖς Ἄραψι
akuzativ τὴν σάρκα τὰς σάρκας τὸν Ἄραβα τοὺς Ἄραβας
vokativ ὦ σάρξ ὦ σάρκες ὦ Ἄραψ ὦ ἌραβεςZapamatujte si:

 • Podle vzoru σάρξ, -κός se skloňují substantiva (maskulina a feminina), která v nom. sg. končí na a v gen. sg. mají koncovku -ος.
 • U jiných vzorů může kmen končit na jinou zadopatrovou hlásku (-κ-, -γ-, nebo -χ-).
 • Podle vzoru Ἄραψ, -βος se skloňují substantiva (maskulina a feminina), která v nom. sg. končí na a v gen. sg. mají koncovku -ος.
 • U jiných vzorů může kmen končit na jinou retnou hlásku (-π-, -β-, nebo -φ-).Kmeny zubné (zakončené na -τ, -δ, -θ)

Vzor pro maskulina a feminina ἡ ἐλπίς, τῆς ἐλπίδος - "naděje" - má kmen ἐλπίδ-.

Vzor pro neutra τὸ σῶμα, τοῦ σώματος - "tělo" (živého tvora), "těleso" (geometrické) - má kmen σώματ-mask. a fem. neutr.


singulár plurál singulár plurál
nominativ ἡ ἐλπίς αἱ ἐλπίδες τὸ σῶμα τὰ σώματα
genitiv τῆς ἐλπίδος τῶν ἐλπίδων τοῦ σώματος τῶν σωμάτων
dativ τῇ ἐλπίδι ταῖς ἐλπίσι τῷ σώματι τοῖς σώμασι
akuzativ τὴν ἐλπίδα τὰς ἐλπίδας τὸ σῶμα τὰ σώματα
vokativ ὦ ἐλπίς ὦ ἐλπίδες τὸ σῶμα τὰ σώματαZapamatujte si:

 • Podle vzoru ἐλπίς, -δος se skloňují substantiva (maskulina a feminina), která v nom. sg. končí na a v gen. sg. mají koncovku -ος.
 • U jiných vzorů může kmen končit na jinou zubnou hlásku (-τ-, -δ-, nebo -θ-).
 • Zvláštní skupinu maskulin a feminin u zubných kmenů třetí deklinace tvoří substantiva, která jsou v nom. sg. paroxytona ("paroxytonon" viz kapitolu o přízvuku). Paroxytona zubných kmenů mají na rozdíl od vzoru ἡ ἐλπίς, -δος v ak. sg. koncovku . V ostatních pádech jsou koncovky obou typů shodné. Nejfrekventovanějším slovem tohoto typu je v Novém zákoně ἡ χάρις, τῆς χάριτος - "milost, vděčnost", které má tedy ak. sg. tvar τὴν χάριν.
 • Podle vzoru τὸ σῶμα, -ατος se skloňují substantiva (všechna jsou neutra), která v nom. sg. končí až na několik výjimek (uvedeny níže) na -μα a v gen. sg. mají zakončení -ατος.
 • Kmenové -τ- vzoru τὸ σῶμα, -ατος mizí v nom., ak. a vok. sg., kde by se ocitlo na konci slova, protože na konci plnovýznamového řeckého slova může být pouze samohláska, nebo souhláska ν, ς, nebo ρ. Jiné hlásky na konci slova v řečtině stát nemohou.
 • Důležité výjimky:
  • Často se vyskytují zejména tři slova: τὸ φῶς, τοῦ φωτός - "světlo", τὸ ὕδωρ, τοῦ ὕδατος - "voda", τὸ oὖς, τοῦ ὠτός - "ucho"; dále se v biblických textech vyskytuje např. τὸ μέλι, τοῦ μέλιτος - "med".
  • Tato slova se skloňují stejně jako τὸ σῶμα, -ατος, pouze v nom., ak. a vok. sg. mají jiné zakončení než -μα.

Úkoly:

 1. Zopakujte si pravidla pro deklinaci neuter (viz kapitolu o členu).
 2. Zopakujte si, jak se kombinují a skloňují substantiva s adjektivy (viz kapitolu Adjektiva 1. a 2. deklinace).Příklad skloňování jména 3. deklinace s adjektivem 1. deklinace

Příklad skloňování slovního spojení ἡ δικαία ἐλπίς ("spravedlivá naděje"):singulár plurál
nominativ ἡ δικαία ἐλπίς αἱ δίκαιαι ἐλπίδες
genitiv τῆς δικαίας ἐλπίδος τῶν δικαίων ἐλπίδων
dativ τῇ δικαίᾳ ἐλπίδι ταῖς δικαίαις ἐλπίσι
akuzativ τὴν δικαίαν ἐλπίδα τὰς δικαίας ἐλπίδας
vokativ ὦ δικαία ἐλπίς ὦ δίκαιαι ἐλπίδες