Kmeny -r-

Další skupinou jmen 3. deklinace jsou substantiva, jejichž kmen končí na souhlásku ρ. Jsou to většinou maskulina. Podobně jako ν-kmeny je lze rozdělit podle toho, jak u nich dochází ke střídání kmenů ve stupni plném a dlouhém, a podle toho, zda se před kmenovou souhláskou vyskytuje samohláska s kvalitou "e", nebo "o".

Vzor ὁ ῥήτωρ, τοῦ ῥήτορος - "řečník" a ὁ σωτήρ, τοῦ σωτῆρος - "zachránce, spasitel"singulár plurál singulár plurál
nominativ ὁ ῥήτωρ οἱ ῥήτορες ὁ σωτήρ οἱ σωτῆρες
genitiv τοῦ ῥήτορος τῶν ῥητόρων τοῦ σωτῆρος τῶν σωτήρων
dativ τῷ ῥήτορι τοῖς ῥήτορσι τῷ σωτῆρι τοῖς σωτῆρσι
akuzativ τὸν ῥήτορα τοὺς ῥήτορας τὸν σωτῆρα τοὺς σωτῆρας
vokativ ὦ ῥῆτορ ὦ ῥήτορες ὦ σῶτερ ὦ σωτῆρεςZapamatujte si:

  • Podle vzoru ὁ ῥήτωρ, -ορος se skloňují substantiva, která končí v nom. sg. na -ρ a mají v nom. sg. kmen ve stupni dlouhém, zatímco ve všech ostatních pádech mají kmen ve stupni plném.
  • Podle vzoru ὁ σωτήρ, -ῆρος se skloňují substantiva, která končí v nom. sg. na -ρ a mají ve všech pádech kromě vok. sg. kmen ve stupni dlouhém.
  • Nominativ sg. těchto ρ-kmenů je nesigmatický.
  • Ve vok. sg. se přízvuk u většiny všech ρ-kmenů přesouvá co nejdále od konce.

Několik nepravidelných ρ-kmenů představují slova s velmi hojným výskytem, a proto je třeba věnovat velkou pozornost skloňování substantiv na následujících stránkách.Střídání tří stupňů kmene

U ν-kmenů a u dosud probraných ρ-kmenových typů docházelo v deklinaci ke střídání dvou kvantitativních stupňů - dlouhého a plného. Zde se uplatňuje ještě třetí stupeň, kterému se říká slabý neboli zánikový. Většina těchto substantiv střídá kmeny následujícím způsobem:

  1. stupeň dlouhýη a vyskytuje se v nom. sg.
  2. stupeň plnýε a vyskytuje se v ak. a vok. sg a nom., gen., ak. a vok. pl.
  3. stupeň slabý nemá před kmenovým ρ žádnou samohlásku a vyskytuje se v gen. a dat. sg. a v dat. pl.

Takovým způsobem se skloňují substantiva ὁ πατήρ, τοῦ πατρός - "otec", ἡ μητήρ, τῆς μητρός - "matka", ἡ θυγάτηρ, τῆς θυγατρός - "dcera" a ἡ γαστήρ, τῆς γαστρός - "břicho". Protože se krom drobných rozdílů v přízvukování skloňují stejně, stačí uvést jako vzor pouze deklinaci jednoho z nich.singulár plurál
nominativ ὁ πατήρ οἱ πατέρες
genitiv τοῦ πατρός τῶν πατέρων
dativ τῷ πατρί τοῖς πατράσι
akuzativ τὸν πατέρα τοὺς πατέρας
vokativ ὦ πάτερ ὦ πατέρεςPodobně se skloňuje substantivum ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός - "muž", u kterého je ale stupeň plný (ἄνερ) pouze ve vok. sg., zatímco ostatní tvary mají stupeň zánikový bez samohlásky před kmenovým ρ (kromě nom. sg., kde je jako v jiných ρ-kmenových substantivech stupeň dlouhý). V zánikovém stupni tohoto slova se mezi ν a ρ vyvinula přechodová souhláska δ, takže slabý stupeň kmene nemá tvar ἀνρ-, ale ἀνδρ-.singulár plurál
nominativ ὁ ἀνήρ οἱ ἄνδρες
genitiv τοῦ ἀνδρός τῶν ἀνδρῶν
dativ τῷ ἀνδρί τοῖς ἀνδράσι
akuzativ τὸν ἄνδρα τοὺς ἄνδρας
vokativ ὦ ἄνερ ὦ ἄνδρεςZapamatujte si: Jak skupina substantiv, která se skloňuje podle ὁ πατήρ, τοῦ πατρός, tak substantivum ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός má v dat. pl., kde je slabý stupeň kmene, koncovku rozšířenou o samohlásku "a" do podoby - άσι.

Poznámka: do této skupiny patří také substantivum ὁ ἀστήρ, τοῦ ἀστέρος - "hvězda", které se skloňuje obdobně jako ὁ ῥήτωρ, τοῦ ῥήτορος, avšak v dat. pl. má kmen ve slabém stupni: τοῖς ἀστράσι.Atypická změna kmene

Substantivum ἡ χείρ, τῆς χειρός - "ruka" má téměř ve všech pádech včetně vok. sg. kmen χειρ-, pouze v dat. pl. má kmen χερ-:singulár plurál
nominativ ἡ χείρ αἱ χεῖρες
genitiv τῆς χειρός τῶν χειρῶν
dativ τῇ χειρί ταῖς χερσί
akuzativ τὴν χεῖρα τὰς χεῖρας
vokativ ὦ χείρ ὦ χεῖρεςSigmatický nom. sg.

Substantivum ὁ μάρτυς, τοῦ μάρτυρος - "svědek" má nom. sg. sigmatický.singulár plurál
nominativ ὁ μάρτυς οἱ μάρτυρες
genitiv τοῦ μάρτυρος τῶν μαρτύρων
dativ τῷ μάρτυρι τοῖς μάρτυσι
akuzativ τὸν μάρτυρα τοὺς μάρτυρας
vokativ ὦ μάρτυρ ὦ μάρτυρεςZapamatujte si:

  • V sigmatickém nom. sg. i v dat. pl. tohoto substantiva mizí před sígma kmenová souhláska ρ.
  • Vok. sg. substantiva ὁ μάρτυς se rovná pouhému kmeni: μάρτυρ.Smíšená deklinace

Substantivum τὸ πῦρ, τοῦ πυρός - "oheň" je jedním z mála ρ-kmenových neuter. Skloňuje se nepravidelně, protože má v plurálu tvary podle 2. deklinace (vzor τὸ δῶρον, -ου). Všimněte si, že i zde se uplatňují obě pravidla pro deklinaci neuter (viz kapitolu o členu).


singulár plurál
nominativ τὸ πῦρ
τὰ πυρά
genitiv τοῦ πυρός
τῶν πυρῶν
dativ τῷ πυρί
τοῖς πυροῖς
akuzativ τὸ πῦρ
τὰ πυρά
vokativ ὦ πῦρ
ὦ πυρά