Jste zde

Aorist silný aktivní a mediální

Silný aoristový kmen

Některá slovesa tvoří aorist pomocí kmene, který nelze odvodit od kmene prézentního, je nepravidelný. Aoristu těchto sloves se říká aorist silný a je zapotřebí se ho u takovýchto sloves učit. V této kapitole se naučíme kmeny prvních devíti sloves aktivního aoristu silného. (kmeny v tabulce uvádím bez přízvuků.)

sloveso význam slovesa prézentní kmen aoristový kmen způsob tvoření
ἄγω vedu ἀγ- ἀγαγ- zdvojení
βάλλω házím βαλλ- βαλ- zjednodušení
γί(γ)νομαι* stávám se γι(γ)ν- γεν-
εὑρίσκω nacházím εὑρισκ- εὑρ-
λαμβάνω beru, dostávám λαμβαν- λαβ-
λείπω zanechávám λειπ- λιπ-
φεύγω prchám φευγ- φυγ-
λέγω říkám λεγ- εἴπ- použití jiného kmene
ἔρχομαι přicházím ἐρχ- ἐλθ-
ἐσθίω jím ἐσθι- φαγ-

* gamma u γί(γ)νομαι je v závorce proto, že se v koiné většinou vypouštělo. Pokud budeme brát v úvahu jen jazykový stav v koiné a toto gamma si z tabulky odmyslíme, pak ovšem ztrácí smysl mluvit o způsobu tvoření příslušného aoristového kmene jako o "zjednodušení", protože jediný rozdíl, který pak mezi oběma tvary zůstává je rozdíl kmenové samohlásky.

Zapamatujte si:

 • Mezi aoristem silným a slabým není žádný významový rozdíl, rozdíly mezi nimi jsou jen ve způsobu tvoření kmene a v koncovkách.
 • Aoristový časově-vidový kmen je v řeckém slovesném systému nositelem vidu dokonavého, proto mají všechny od něho tvořené tvary dokonavý vid.Tvary aoristu silnéhoInfinitiv a imperativ aoristu aktiva a media

Infinitiv a imperativ se u aoristu silného akt. i med. tvoří stejnými koncovkami, jakými se příslušné tvary tvoří v prézentu. Protože sloveso λύω netvoří aorist silný, nýbrž slabý, použijeme jako vzor pro aktivum sloveso φεύγω a pro medium deponentní γίνομαι.

aktivum medium
infinitiv aoristu φυγ-εῖν - uprchnout γεν-έσθαι - stát se
2. osoba imperativu aoristu sg. φύγ-ε - uprchni γεν-οῦ - staň se
pl. φύγ-ετε - uprchněte γέν-εσθε - staňte se

Zapamatujte si:

 • Tvary infinitivů a imperativů aoristu silného se liší od příslušných tvarů prézentu pouze kmenem - koncovky jsou stejné (odhlédneme-li v některých případech od přízvuku).
 • Tvary aoristu vyjadřují na rozdíl od tvarů prézentních vid dokonavý.
 • Při záporu je v koiné u imperativu a infinitivu (i u participia) záporka μή.Indikativ aoristu aktiva a media

Zatímco infinitiv, imperativ (ani participium) samy o sobě nepodávají informaci o čase uskutečnění děje, indikativ ano. Indikativ aoristu zařazuje děj do minulosti, a je tedy minulým časem. U aoristu silného akt. i med.
se indikativ tvoří stejnými koncovkami, jakými se příslušné tvary tvoří v imperfektu, a stejně jako indikativ imperfekta má i indikativ aoristu augment.Otázka k samostudiu:

 • Jaké dva druhy augmentu znáte a jak vypadají? (Viz oddíl Zapamatujte si v kapitole Imperfektum.)
osoba aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. ἔ-φυγ-ον

uprchl jsem
ἐ-φύγ-ομεν

uprchli jsme
ἐ-γεν-όμην

stal jsem se
ἐ-γεν-όμεθα

stali jsme se
2. ἔ-φυγ-ες ἐ-φύγ-ετε ἐ-γέν-ου ἐ-γέν-εσθε
3. ἔ-φυγ-ε ἔ-φυγ-ον ἐ-γέν-ετο ἐ-γέν-οντο

Zapamatujte si:

 • Stejně jako v ind. imperfekta se i v ind. aoristu klade augment u sloves s předponou až za předponu: προσῆλθεν "přišel" (3. sg. ind. aor. od slovesa προσέρχομαι - inf. aor.: προσελθεῖν) nebo παρεγενόμην "dorazil jsem" (1. sg. ind. aor. med. od παραγίνομαι).
 • Sloveso λέγω nemá v indikativu aoristu augment: εἶπον, εἰπεῖν. (Augment v koiné občas schází také u některých sloves začínajících na ευ - např. εὑρίσκω: ind. aoristu je εὗρον.)
 • Při vyjadřování záporu stojí u indikativu vždy záporka οὐ.
 • Mediální tvary ind., inf., imper. ani ptct. aoristu nemají pasivní význam, protože pasivum má v aoristu zvláštní kmen.
 • Sloveso, které je deponentní v prézentním kmeni, v aoristu deponentní být nemusí (např. ἔρχομαι má aorist ἦλθον, ἐλθεῖν).