Jste zde

Aorist sloves plynných a nosových

Aoristní kmen

Plynná a nosová slovesa jsou slovesa, která mají kmen zakončený na plynnou (λ, ρ) nebo nosovou (μ, ν) souhlásku. Aorist tvoří zpravidla koncovkami slabého aoristu od zvláštního aoristového kmene, který se dá odvodit od kmene futurálního. V jejich aoristovém kmeni chybí v důsledku hláskového vývoje řeckého jazyka příznak σ, stejně jako ve futuru.

Úkol: Zopakujte si v kapitole o futuru sloves plynných a nosových postup odvozování futurálního kmene.

Odvození aoristového kmene

futurální kmen má aoristový kmen má
-ε- -ει-
-α- dlouhé -α- nebo -η-
krátké -ι- nebo -υ- dlouhé -ι- nebo -υ-


Příklady jednotlivých slovesných kmenů

sloveso futurální kmen aoristový kmen
ἀποστέλλω ἀποστελ- ἀποστειλ-
ἐγείρω ἐγερ- ἐγειρ-
μένω μεν- μειν-
φαίνομαι φαν- φαν-
σημαίνω σημαν- σημαν-
κρίνω κριν- κριν-
ἀμύνω ἀμυν- ἀμυν-

Všimněte si: Rozdělení plynných a nosových sloves podle způsobu tvoření futurálního kmene neodpovídá jejich rozdělení podle způsobu tvoření kmene aoristového. Srovnejte např. slovesa ἀποστέλλω, ἐγείρω a μένω, která patří dohromady do jedné skupiny vzhledem k tvoření aoristového kmene, ale futurální kmen tvoří každé jinak.

Zapamatujte si: Některá slovesa plynná tvoří aorist silný, např. βάλλω - ἔβαλον.Tvary aoristu

Koncovky slabého aoristu plynných sloves jsou ve všech tvarech zcela shodné s koncovkami sigmatického slabého aoristu sloves samohláskových a ražených.

Infinitiv a imperativ aoristu aktiva a mediaaktivum medium
infinitiv aoristu μεῖναι κρίνασθαι
2. osoba imperativu aoristu sg. μεῖνον κρῖναι
pl. μείνατε κρίνασθε

Zopakujte si: Ve kterém tvaru není v koncovce α, charakteristické pro aorist slabý?

Zapamatujte si:

  • 2. osoba imper. aor. akt. má tvar zakončený na -ον.
  • Tvary aoristu vyjadřují na rozdíl od tvarů prézentních vid dokonavý.
  • Při záporu je v koiné u imperativu a infinitivu záporka μή.Indikativ aoristu aktiva a media

Zatímco infinitiv, imperativ, konjunktiv a participium aoristu nezařazují samy o sobě uskutečnění děje do minulosti, indikativ ano. Indikativ aoristu je tedy minulým časem, a má proto stejně jako indikativ imperfekta augment.

Úkol: Zopakujte si, jaké jsou druhy augmentu a jak vypadají, v oddílu Zapamatujte si v kapitole Imperfektum.)

osoba aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. ἔμεινα ἐμείναμεν ἐκρινάμην ἐκρινάμεθα
2. ἔμεινας ἐμείνατε ἐκρίνω ἐκρίνασθε
3. ἔμεινε ἔμειναν ἐκρίνατο ἐκρίναντο

Všimněte si: Ve kterých tvarech není v koncovce α, charakteristické pro aorist slabý?

Zapamatujte si:

  • Také v ind. aoristu slabého se klade augment u sloves s předponou až za předponu: ἐπέμεινα "vytrval jsem" nebo ἀπεκρινάμην "odpověděl jsem".
  • Při vyjadřování záporu stojí u indikativu vždy záporka οὐ.
  • Mediální tvary ind., inf., imper., konj. ani ptcp. aoristu nemají pasivní význam, protože pasivum má v aoristu zvláštní kmen i koncovky.