Jste zde

Aorist slabý aktivní a mediální

Úkol:

Projděte si kapitolu Třídění řeckých souhlásek, na kterou tu budeme navazovat, a v kapitole Futurum sloves ražených si ujasněte, která slovesa ke slovesům raženým patří.Slabý aoristní kmen

Většina sloves s kmenem zakončeným na samohlásku nebo dvojhlásku anebo na raženou souhlásku (tzv. slovesa samohlásková a slovesa ražená) netvoří aorist silný, nýbrž tzv. aorist slabý. Kmen aoristu slabého se tvoří podobným způsobem jako kmen futurální a tvary aoristu se od futurálních tvarů liší koncovkami (indikativ aoristu navíc také přítomností augmentu).

Aoristový kmen se tedy u sloves samohláskových a ražených tvoří připojením příznaku -σ- k prézentnímu kmeni: λύσ-. Přitom u sloves ražených dochází podobně jako ve futuru k hláskovým změnám:

 1. u sloves zadopatrových se po připojení σ k zadopatrové souhlásce píše místo obou souhlásek znak ξ: φυλάξ-, κηρύξ-, κράξ-
 2. u sloves zubných dochází po připojení σ k zubné souhlásce k jejímu zániku, takže se píše pouhé σ: δοξάσ-, πείσ-
 3. u sloves retných se po připojení σ k retné souhlásce píše místo obou souhlásek znak ψ: κλέψ-, γράψ-

U sloves samohláskových stažených se před příznakem -σ dlouží kmenový vokál. Těmto slovesů je tu však věnována samostatná kapitola.

Zapamatujte si:

 • Mezi aoristem silným a slabým není žádný významový rozdíl, rozdíly mezi nimi jsou jen ve způsobu tvoření kmene a v koncovkách.
 • Aoristový časově-vidový kmen je v řeckém slovesném systému nositelem vidu dokonavého, proto mají všechny od něho tvořené tvary dokonavý vid.Tvary aoristu slabéhoInfinitiv a imperativ aoristu aktiva a media

Infinitiv a imperativ se u aoristu slabého akt. i med. tvoří zvláštními koncovkami. Jejich charakteristickým znakem, který je odlišuje od koncovek prézenta a futura, je nejčastěji samohláska α za kmenovým σ.

aktivum medium
infinitiv aoristu λῦσ-αι - rozvázat λύσ-ασθαι - rozvázat se
2. osoba imperativu aoristu sg. λῦσ-ον - rozvaž λῦσ-αι - rozvaž se
pl. λύσ-ατε - rozvažte λύσ-ασθε - rozvažte se

Otázky a úkoly:

 1. Ve kterém tvaru není v koncovce α, charakteristické pro aorist slabý?
 2. Který tvar má dvě naprosto odlišné funkce?

Zapamatujte si:

 • 2. osoba imper. aor. akt. má tvar λῦσον.
 • Tvary aoristu vyjadřují na rozdíl od tvarů prézentních vid dokonavý.
 • Při záporu je v koiné u imperativu, infinitivu (i participia) záporka μή.Indikativ aoristu aktiva a media

Zatímco infinitiv, imperativ (ani participium) samy o sobě nepodávají informaci o čase uskutečnění děje, indikativ ano. Indikativ aoristu zařazuje děj do minulosti, a je tedy minulým časem. U aoristu slabého akt. i med.
se indikativ tvoří zvláštními koncovkami, pro které je rovněž charakteristická přítomnost samohlásky α za kmenovým σ. Stejně jako indikativ imperfekta má i indikativ aoristu augment.

Úkol: Zopakujte si, jaké jsou druhy augmentu a jak vypadají, v oddílu Zapamatujte si v kapitole Imperfektum.)

osoba aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. ἔ-λυσ-α

rozvázal jsem
ἐ-λύσ-αμεν

rozvázali jsme
ἐ-λυσ-άμην

rozvázal jsem se
ἐ-λυσ-άμεθα

rozvázali jsme se
2. ἔ-λυσ-ας ἐ-λύσ-ατε ἐ-λύσ-ω ἐ-λύσ-ασθε
3. ἔ-λυσ-ε ἔ-λυσ-αν ἐ-λύσ-ατο ἐ-λύσ-αντο

Všimněte si: Ve kterých tvarech není v koncovce α, charakteristické pro aorist slabý?

Zapamatujte si:

 • Také v ind. aoristu slabého se klade augment u sloves s předponou až za předponu: ἀπέλυσα "propustil jsem"  nebo προσηυξάμην "pomodlil jsem se".
 • Při vyjadřování záporu stojí u indikativu vždy záporka οὐ.
 • Mediální tvary ind., inf., imper. ani ptcp. aoristu nemají pasivní význam, protože pasivum má v aoristu zvláštní kmen i koncovky.