Jste zde

Adjektiva 1. a 2. deklinace

Podle vzorů 1. a 2. deklinace se skloňují také adjektiva. Ta se dělí do dvou skupin podle toho, jestli mají ve femininu zvláštní koncovku, nebo se u nich ve femininu užívá koncovka stejná jako v maskulinu:

 1. adjektiva dvojvýchodná - mají jeden tvar společný pro maskulinum a femininum, který se skloňuje podle vzoru ὁ λόγος, a zvláštní tvar pro neutrum, který se skloňuje podle vzoru τὸ δῶρον: διάβολος, -ον - "pomlouvačný"; ἀκάθαρτος, -ον - "nečistý"
 2. adjektiva trojvýchodná - mají zvláštní tvar pro maskulinum, který se skloňuje podle vzoru ὁ λόγος, zvláštní tvar pro neutrum, který se skloňuje podle vzoru τὸ δῶρον, a zvláštní tvar pro femininum, který se skloňuje podle vzorů feminina:
  • podle vzoru ἡ ἡμέρα, jestliže před koncovkou předchází hlásky ε, ι nebo ρ, (srovnej výklad ke vzoru ἡ ἡμέρα): ἅγιος, -α, -ον - "svatý"; δίκαιος, -α, -ον - "spravedlivý"; νεκρός, -ά, -όν - "mrtvý"
  • podle vzoru ἡ ψυχή, jestliže před koncovkou předchází hláska jiná: καλός, -ή, -όν - "dobrý, krásný"Skloňování substantiv v kombinaci s adjektivy

Adjektiva se v řečtině kombinují se substantivy stejným způsobem jako v češtině - u substantiv rodu mužského bývají ve tvaru maskulina, u substantiv rodu ženského ve tvaru feminina a u substantiv rodu středního ve tvaru neutra (mladá žena, mladý pán, malé dítě). Například:

ὁ δίκαιος λόγος - "spravedlivé slovo"

ἡ καλὴ ψυχή - "dobrá duše"

τὸ καλὸν δῶρον - "krásný dar"

O volbě tvaru adjektiva rozhoduje rod substantiva. To vypadá logicky a jednoduše. Platí to ale i v těch případech, kde to už tak jednoduché není:

ἡ καλὴ ὁδός - "dobrá cesta" (femininum 2. deklinace)

ἡ ἀκάθαρτος ψυχή - "nečistá duše" (dvojvýchodné adjektivum)

Zapamatujte si:

 • O volbě tvaru adjektiva rozhoduje rod substantiva, ke kterému se adjektivum vztahuje (např. jako přívlastek).
 • Rod substantiva se pozná podle členu, nikoli podle koncovek.
 • Při skloňování slovních spojení obsahujících člen, adjektivum a substantivum mohou být koncovky všech těchto tří slov zcela odlišné.

Příklad skloňování slovního spojení ἡ δικαία ὁδός ("spravedlivá cesta"):singulár plurál
nominativ ἡ δικαί-α ὁδ-ός αἱ δίκαι-αι ὁδ-οί
genitiv τῆς δικαί-ας ὁδ-οῦ τῶν δικαί-ων ὁδ-ῶν
dativ τῇ δικαί-ᾳ ὁδ-ῷ ταῖς δικαί-αις ὁδ-οῖς
akuzativ τὴν δικαί-αν ὁδ-όν τὰς δικαί-ας ὁδ-ούς
vokativ ὦ δικαί-α ὁδ-έ ὦ δίκαι-αι ὁδ-οίVšimněte si:

 • Podle členu je zřejmé, že substantivum ἡ ὁδός je femininum.
 • Protože substantivum je femininum, použije se femininní tvar adjektiva δίκαιος, -α, -ον.
 • Adjektivum δικαία se skloňuje podle vzoru ἡ ἡμέρα, protože před jeho koncovkou předchází hláska ι.
 • Substantivum se skloňuje jako λόγος, protože má v nominativu singuláru koncovku -ος a v genitivu singuláru koncovku -ου.