Jste zde

Aorist silný pasivní

Úkol: Nejprve si zopakujte téma slovesné kmeny z úvodu ke konjugaci a systém aoristního kmene z úvodu k aoristu.Kmen pasivního aoristu silného

Některá slovesa netvoří aorist pasivní slabý (se sufixem -θη-), nýbrž aorist silný, jehož příznakem je pouhé -η-, např. ἐγράφ-ην.

Otázky:

  1. Jaký význam má aorist pasivní silný?
  2. Čím se liší od aoristu pasivního slabého?

Aorist pasivní silný tvoří některá slovesa souhlásková. Někdy přitom dochází k hláskovým změnám na konci kmene nebo v kořeni:

prézens význam aorist pasivní silný překlad
γράφω píšu ἐγράφ-ην byl jsem napsán
θάπτω pohřbívám ἐτάφ-ην byl jsem pohřben
κλέπτω kradu ἐκλάπ-ην byl jsem ukraden
στρέφω točím, otáčím ἐστράφ-ην byl jsem otočen
κρύπτω skrývám ἐκρύβ-ην byl jsem skryt
ἁρπάζω loupím ἡρπάγ-ην byl jsem uloupen

U plynných a nosových sloves (zakončených na λ, ρ, μ, ν) se příznak -η- připojuje k prostému kmeni, jenž se objevuje např. ve futuru (viz kapitolu o futuru plynných a nosových sloves):

prézens futurum aorist pasivní silný překlad
φαίν-ομαι φαν-οῦμαι ἐφάν-ην byl jsem objeven
ἀποστέλλ-ω ἀποστελ-ῶ ἀπεστάλ-ην byl jsem poslán
σπείρ-ω σπερ-ῶ ἐσπάρ-ην byl jsem rozset

Zapamatujte si:

  • V aoristu pasivním silném chybí příznak -θ-, takže se jeho tvary rozpoznávají v textu obtížněji než tvary aor. pas. slabého.
  • Přestože při tvoření aor. pasivního existují určité tendence, nelze dopředu s jistotou určit, zda dané sloveso (s výjimkou většiny sloves samohláskových) tvoří aorist slabý, nebo silný. Proto je třeba se příslušný tvar naučit, podobně jako se učíme nepravidelné slovesné tvary v angličtině nebo němčině.
  • Některá slovesa tvoří oba aoristy, tj. aorist silný i aorist slabý, např. ἁρπάζω má aor. ἡρπάγ-ην i ἡρπάσθ-ην.Indikativ a infinitiv aoristu pas. silného

Infinitiv a imperativ aor. pasivního silného se časují a skloňují stejným způsobem jako aorist pasivní slabý. Jen v 2. os. sg. imper. je přípona -θι.

Indikativ aor. pasivního silného

osoba indikativ konjunktiv
singulár plurál singulár plurál
1. ἐγράφ-η-ν ἐγράφ-η-μεν γραφ-ῶ γραφ-ῶμεν
2. ἐγράφ-η-ς ἐγράφ-η-τε γραφ-ῇς γραφ-ῆτε
3. ἐγράφ-η ἐγράφ-η-σαν γραφ-ῇ γραφ-ῶσι(ν)Infinitiv, imperativ a participium aor. pasivního silného

infinitiv aoristu γραφ-ῆ-ναι - být rozvázán
2. osoba imperativu aoristu sg. γράφ-η-θι - buď rozvázán
pl. γράφ-η-τε - buďte rozvázáni