Jste zde

Aorist slabý pasivní

Úkol: Nejprve si zopakujte téma slovesné kmeny z úvodu ke konjugaci a systém aoristního kmene z úvodu k aoristu.Kmen pasivního aoristu slabého

Kmen pasivního aoristu slabého se vyznačuje příznakem (sufixem) -θη-, k němuž se připojují aktivní osobní přípony. To znamená, že pasivum nemá vlastní osobní přípony, i když -θη- se ve spojitosti s příslušnými zakončeními může jevit jako koncovka: -θην, -θης, -θη, -θημεν, -θητε, -θησαν (ind. aor. pas.). V některých tvarech se -θη- krátí na -θε-.

Aorist pasivní slabý mají:

 • samohlásková slovesa nestažená, kde se příznak -θη- připojuje k prézentnímu kmeni:
  • λύ-ω - ἐλύ-θην "byl jsem rozvázán"
 • samohlásková slovesa stažená, kde se příznak -θη- připojuje ke kmeni s prodlouženou kmenovou samohláskou (-η-, -ω-) stejným způsobem, jako je tomu v aoristu akt. a med. a ve futuru:
  • τιμ-ῶ - τιμή-σω - ἐτιμή-θην "byl jsem poctěn"
  • ποι-ῶ - ποιή-σω - ἐποιή-θην "byl jsem udělán"
  • πληρ-ῶ - πληρώ-σω - ἐπληρώ-θην "byl jsem naplněn"
 • některá plynná a nosová slovesa (zakončená na λ, ρ, μ, ν), kde se příznak -θη- připojuje k prostému kmeni, jenž se objevuje např. ve futuru plynných a nosových sloves); často u nich dochází ještě k dalším změnám:
  • αἴρ-ω - fut. ἀρ-ῶ - ἤρ-θην "byl jsem zdvižen"
  • ἐγείρ-ω - fut. ἐγέρ-ῶ - ἠγέρ-θην "byl jsem probuzen"
  • κρίν-ω - fut. κριν-ῶ - ἐκρί-θην "byl jsem odsouzen"
 • některá ražená slovesa, u nichž však dochází k určitým hláskovým změnám; před aoristovým příznakem -θη- se mění souhláska, na kterou končí prézentní kmen:
  • retná souhláska (π,β) se mění v -φ-:

   πέμπ-ω - ἐπέμφ-θην "byl jsem poslán"

   λείπ-ω - ἐλείφ-θην "byl jsem zanechán"
  • zubná souhláska (τ, δ, θ, ζ < dj) se mění v -σ-:

   καθαρίζ-ω - ἐκαθαρίσ-θην "byl jsem očištěn"

   πείθ-ω - ἐπείσ-θην "byl jsem přemluven"
  • hrdelná souhláska (κ, γ, σσ) se mění v -χ-:

   φυλάσσ-ω ἐφυλάχ-θην "byl jsem uvržen do vězení"

   ἄγ-ω - ἤχ-θην "byl jsem doveden"
 • v mnoha případech se však tvoří aorist nepravidelně a jeho tvar je nutno se učit v tzv. slovesných stupnicích:
  • ἀκού-ω - ἠκούσ-θην "byl jsem vyslyšen"
  • βάλλ-ω - ἐβλή-θην "byl jsem zasažen"
  • ἀποκτείν-ω - ἀπεκτάν-θην "byl jsem usmrcen"
  • παραλαμβάν-ω - παρελήμφ-θην "byl jsem přijat"

Poznámka: Deponentní slovesa označovaná ve slovníku jako dp. mají aorist pasivní s významem aktivním. Pokud tvoří deponentní slovesa jak aorist mediální, tak i aorist pasivní, pak mívá aorist mediální význam aktivní, zatímco aorist pasivní má význam pasivní:

prézens význam aor. med. význam aor. pas. význam
πορεύομαι jdu není - ἐπορεύθην šel jsem
φοβοῦμαι bojím se není - ἐφοβήθην dostal jsem strach
δέομαι žádám není - ἐδεήθην požádal jsem
ALE:
δέχομαι přijímám ἐδεξάμην přijal jsem ἐδέχθην byl jsem přijat
ἐργάζομαι pracuji ἠργασάμην vypracoval jsem ἠργάσθην byl jsem vypracován

Zapamatujte si:

 • samohlásková slovesa (stažená i nestažená) tvoří aor. pas. slabý
 • aorist pasivní slabý se tvoří pomocí příznaku -θη- a má aktivní koncovky
 • kmen může odpovídat kmeni v prézentu (ἐ-λύ-θην), může být rozšířený o -η-, -ω- (ἐποιή-θην), může mít pozměněnou samohlásku zakončující prézentní kmen (ἐλείφ-θην od λείπω), a/nebo mít změněnou samohlásku v kořeni (ἐβλή-θην od βάλλω)Indikativ, infinitiv a imperativ aoristu pasivního slabého

Indikativ aoristu pasivního slabého

osoba indikativ
singulár plurál
1. ἐ-λύ-θη-ν ἐ-λύ-θη-μεν
2. ἐ-λύ-θη-ς ἐ-λύ-θη-τε
3. ἐ-λύ-θη ἐ-λύ-θη-σανInfinitiv, imperativ a participium aor. pasivního slabého

infinitiv aoristu λυ-θῆ-ναι - být rozvázán
2. osoba imperativu aoristu sg. λύ-θη-τι - buď rozvázán
pl. λύ-θη-τε - buďte rozvázáni

Otázka: Které tvary aoristu mají augment a které nikoli?