Jste zde

Plusquamperfektum

Charakteristika plusquamperfekta

Od perfektního kmene se tvoří nejen tvary perfektní, ale i tvary plusquamperfekta. Vztah mezi perfektem a plusquamperfektem je podobný jako vztah mezi prézentem a imperfektem:

čas prézentní kmen perfektní kmen
primární čas ind. prézenta ind. perfekta
sekundární čas ind. imperfekta ind. plusquamperfektaIndikativ plusquamperfekta aktiva a medio-pasiva

Indikativ plusquamperfekta se tvoří od perfektního kmene pomocí sekundárních osobních přípon.

Slovesa samohlásková

číslo osoba aktivum medio-pasivum
sg. 1. (ἐ)-λελύ-κειν
rozvázal jsem (měl jsem rozvázáno)
(ἐ)-λελύ-μην
byl jsem rozvázán
2. (ἐ)-λελύ-κεις (ἐ)-λέλυ-σο
3. (ἐ)-λελύ-κει(ν) (ἐ)-λέλυ-το
pl. 1. (ἐ)-λελύ-κειμεν (ἐ)-λελύ-μεθα
2. (ἐ)-λελύ-κειτε (ἐ)-λέλυ-σθε
3. (ἐ)-λελύ-κεισαν λελυ-μένοι ἦσανSlovesa souhlásková

U souhláskových kmenů se tvoří i plusquamperfektum stejným způsobem:

číslo osoba aktivum medio-pasivum
sg. 1. (ἐ)-γεγράφ-ειν
napsal jsem (měl jsem napsáno)
(ἐ)-γεγράμ-μην
byl jsem napsán
2. (ἐ)-γεγράφ-εις (ἐ)-γέγρα-ψο
3. (ἐ)-γεγράφ-ει (ἐ)-γέγραπ-το
pl. 1. (ἐ)-γεγράφ-ειμεν (ἐ)-γεγράμ-μεθα
2. (ἐ)-γεγράφ-ειτε (ἐ)-γέγραφ-θε
3. (ἐ)-γεγράφ-εισαν γέγραμ-μένοι ἦσαν

Zapamatujte si:

  • Plusquamperfektum je minulý čas, který se tvoří od perfektního kmene a má sekundární osobní přípony (jako ostatní minulé časy).
  • Augment v plusquamperfektu není závazný, často se vynechává.
  • Plusquamperfektum má pouze indikativní tvary (jako imperfektum).
  • 3. os. plurálu medio-pasiva se tvoří pouze opisně (pomocí participia perfekta medio-pasiva a indikativu imperfekta slovesa "být"); opisné tvary jsou však časté i v jiných osobách.
  • Na rozdíl od latiny a živých jazyků nevyjadřuje plusquamperfektum předčasnost, ale minulý stav.