Jste zde

Imperfektum

Od prézentního kmene se tvoří nejen indikativ prézentu, ale i indikativ imperfekta.

Otázka: Dokážete na základě dosavadních znalostí rozhodnout, zda má imperfektum vid dokonavý, nebo nedokonavý?

Následující tabulka ukazuje tvary slovesa λύω v indikativu imperfekta; pro názornost uvádíme znaky minulého času - tzv. augment (viz níže) a sekundární koncovky - opět odděleně od kmene (tvary se jinak píší dohromady):

osoba aktivum medio-pasivum
singulár plurál singulár plurál
1. ἔ-λυ-ον ἐ-λύ-ομεν ἐ-λυ-όμην ἐ-λυ-όμεθα
2. ἔ-λυ-ες ἐ-λύ-ετε ἐ-λύ-ου ἐ-λύ-εσθε
3. ἔ-λυ-ε ἔ-λυ-ον ἐ-λύ-ετο ἐ-λύ-οντο

Zapamatujte si:

 • Imperfektum - jakožto tvar tvořený od prézentního kmene - vyjadřuje děj minulý nedokonavý: ἔ-λυ-ον "rozvazoval jsem", nikoli "rozvázal jsem".
 • Imperfektum nemá ani imperativ ani infinitiv; má jen indikativ.
 • Medium má u imperfekta také pasivní význam (ἔ-λυ-ον - "rozvazoval jsem"; ἐ-λυ-όμην - "rozvazoval jsem si, se" (v mediálním významu) i "byl jsem rozvazován" (v pasivním významu)
 • Indikativy minulých časů mají před kmenem augment (přímnožek). Augment může mít dvojí podobu:
  • - u sloves začínajících na souhlásku: ἔγραφον "psal jsem" - tzv. augment slabičný;
  • prodloužení náslovného vokálu u sloves začínajících na samohlásku (zvláštností je, že α se přitom mění na η): ἦν "byl jsem", ὠνόμαζον "nazýval jsem" (impf. od slovesa ὀνομάζω), ἦγον "vedl jsem" (impf. od slovesa ἄγω) - tzv. augment časový neboli temporální.
 • U sloves s předponou se klade augment až za předponu: προσήρχετο "přicházel" (3. sg. ind. impf. od deponentního slovesa προσέρχομαι).

Poznámka pro zvídavé: Imperfektum (stejně jako ostatní minulé časy) mají tzv. sekundární přípony - na rozdíl od prézentu, jenž má přípony primární.

Otázky a úkoly:

 1. Najděte v jednotlivých tvarech imperfekta media od slovesa λύω thematické vokály.
 2. Jaké dva významy může mít tvar ἔλυον?
 3. Jakým znakem se liší 3. sg. ind. impf. akt. od 2. sg. imper. préz. akt.?
 4. Jakým znakem se liší 2. sg. ind. impf. med. od 2. sg. imper. préz. med.?
 5. Jaký typ augmentu má sloveso λύω?
 6. Jak se liší 3. sg. od 3. pl. v indikativu imperfekta media u slovesa λύω?